Sponsoring INDUSTRIA 2024-01-25

Sponsoring

Sponsoring w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA

Pasja napędza nasze działania, sprawiając, że stajemy się liderem przemysłu w regionie! W szerszej perspektywie chcemy zadbać o przyszłość społeczności lokalnej województwa, angażując się w inicjatywy kulturalne i sportowe!

INDUSTRIA, jako jeden z liderów branży w regionie świętokrzyskim od początku istnienia związany z ziemią świętokrzyską, dumnie wspiera działania świętokrzyskich sportowców. Staramy się, aby nasz związek z regionem nie był wyłącznie geograficzny. Chcemy oddziaływać na nasze lokalne środowisko w dużo szerszym wymiarze. Propagując kulturę fizyczną, stale współpracujemy ze sportowcami na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Nasze zaangażowanie w rozwój kulturalny regionu również jest nieodłącznym elementem naszej działalności. Dzięki wspieraniu różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw przyczyniamy się do ożywienia otoczenia w naszym mieście. Wierzymy, że kultura jest ważnym elementem tożsamości społecznej.

Industria Kielce

Piłka ręczna...

Akademia Korona

Akademia piłki nożnej...

ŁKS Łagów

Piłka nożna, siatkówka...

Karolina Młodawska

Lekkoatletka – trójskok oraz skok w dal...

Katarzyna Furmanek

Lekkoatletka – rzut młotem...

Sabina Jarząbek

Lekkoatletka – biegi długie...

Sandra Drabik

Kick-boxing, boks...
INDUSTRIA logo full
SPONSORING SPORTOWY

Sabina Jarząbek
Pełnomocnik Zarządu ds. Sportu
kom. +48 667 770 980
sabina.jarzabek@sksmkielce.pl

SPONSORING KULTURALNY

Mariusz Kozak 
Specjalista ds. komunikacji i marketingu
kom. +48 453 073 714
dkm@industria.eu

– WNIOSEK O SPONSORING SPORTOWY (DOC)
– WNIOSEK O SPONSORING SPORTOWY (PDF)

– WNIOSEK O SPONSORING KULTURALNY (DOC)
– WNIOSEK O SPONSORING KULTURALNY (PDF) 

Podpisany wniosek przez osoby upoważnione do reprezentacji można składać w wersji papierowej na adres: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce lub w formie skanu wysyłając e-mailem na adresy: sabina.jarzabek@sksmkielce.pl (sponsoring sportowy) bądź dkm@industria.eu (sponsoring kulturalny) bądź przez poniższy formularz.

Formularz - sponsoring

  Maksymalna wielkość pliku to 5 MB.


  Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. z siedzibą w Kielcach,
  ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
  w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000991317, NIP 9542756472, REGON 361937885

  Obsługa zgłoszenia – operacja przetwarzania danych osobowych

  Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA może otrzymywać wnioski oraz dane osobowe w związku z informacją od osoby prywatnej bądź instytucji:

  • online za pośrednictwem systemu zgłaszania wniosków o sponsoring
  • online za pośrednictwem formularza – osoba zgłaszająca podaje swoje imię i nazwisko/nazwę instytucji, adres email,
  • pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na skrzynkę podaną w komunikacji albo adres korespondencyjny,

  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

  • podjęcia działań przed zawarciem Umowy, w tym rozpatrzenia wniosku o sponsoring i podjęcia przez Sponsora decyzji o zawarciu lub odmowie zawarcia z Wnioskodawcą umowy o sponsorowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO),
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wnioskodawcą, a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi realizację określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, pocztowe. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, transportowe, usługi ochrony.

  Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Wniosku o sponsoring, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Danych Osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

  Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. lub za pośrednictwem e-mail: iod@sksmkielce.pl

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

  Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

  Dane grupy

  Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
  INDUSTRIA S.A.
  ul. Na Ługach 7
  25-803 Kielce

  Adres korespondencyjny
  ul. Sandomierska 105
  25-324 Kielce
  tel.: +48 (41) 330 15 00

  2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.