Sponsoring Industria 2024-01-25

Sponsoring

Sponsoring w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA

Pasja napędza nasze działania, sprawiając, że stajemy się liderem przemysłu w regionie! W szerszej perspektywie chcemy zadbać o przyszłość społeczności lokalnej województwa, angażując się w inicjatywy kulturalne i sportowe!

INDUSTRIA, jako jeden z liderów branży w regionie świętokrzyskim od początku istnienia związany z ziemią świętokrzyską, dumnie wspiera działania świętokrzyskich sportowców. Staramy się, aby nasz związek z regionem nie był wyłącznie geograficzny. Chcemy oddziaływać na nasze lokalne środowisko w dużo szerszym wymiarze. Propagując kulturę fizyczną, stale współpracujemy ze sportowcami na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Nasze zaangażowanie w rozwój kulturalny regionu również jest nieodłącznym elementem naszej działalności. Dzięki wspieraniu różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw przyczyniamy się do ożywienia otoczenia w naszym mieście. Wierzymy, że kultura jest ważnym elementem tożsamości społecznej.

INDUSTRIA logo full
SPONSORING SPORTOWY

Sabina Jarząbek
Pełnomocnik Zarządu ds. Sportu
kom. +48 667 770 980
sabina.jarzabek@sksmkielce.pl

SPONSORING KULTURALNY

Mariusz Kozak 
Specjalista ds. komunikacji i marketingu
kom. +48 453 073 714
mariusz.kozak@industria.eu

– WNIOSEK O SPONSORING SPORTOWY (DOC)
– WNIOSEK O SPONSORING SPORTOWY (PDF)

– WNIOSEK O SPONSORING KULTURALNY (DOC)
– WNIOSEK O SPONSORING KULTURALNY (PDF) 

Podpisany wniosek przez osoby upoważnione do reprezentacji można składać w wersji papierowej na adres: Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria S.A., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce lub w formie skanu wysyłając e-mailem na adresy: sabina.jarzabek@sksmkielce.pl (sponsoring sportowy) bądź dkm@industria.eu (sponsoring kulturalny) bądź przez poniższy formularz. Wniosek zostanie rozpatrzony minimalnie po 14 dniach, dlatego prosimy o składanie z wyprzedzeniem.

Kielecki Klub Sportowy Karate

Kielecki Klub Sportowy Karate to jeden z największych klubów w Polsce. Klub prowadzi zajęcia w ponad...

Spartakus Daleszyce

Klub piłki nożnej powstał w 1972 roku na terenie sąsiadującej z Kielcami gminy Daleszyce. Nazwa...

UKS SPARTA DALESZYCE

Piłka nożna kobiet, beach soccer Klub UKS SPARTA Daleszyce został założony w 2000 r., natomiast...

Industria Kielce

Piłka ręczna...

UKS SMS Kielce

Piłka ręczna...

Akademia Korona

Akademia piłki nożnej...

AZS AWF Warszawa

Piłka ręczna...

ŁKS Łagów

Piłka nożna, siatkówka...

GKS Gród Ćmińsk

Piłka nożna...

Karolina Młodawska

Lekkoatletka – trójskok oraz skok w dal...

Katarzyna Furmanek

Lekkoatletka – rzut młotem...

Sabina Jarząbek

Lekkoatletka – biegi długie...

Sandra Drabik

Kick-boxing, boks...

Formularz - sponsoring

  Maksymalna wielkość pliku to 5 MB.


  Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. z siedzibą w Kielcach,
  ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
  w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000991317, NIP 9542756472, REGON 361937885

  Obsługa zgłoszenia – operacja przetwarzania danych osobowych

  Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA może otrzymywać wnioski oraz dane osobowe w związku z informacją od osoby prywatnej bądź instytucji:

  • online za pośrednictwem systemu zgłaszania wniosków o sponsoring
  • online za pośrednictwem formularza – osoba zgłaszająca podaje swoje imię i nazwisko/nazwę instytucji, adres email,
  • pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na skrzynkę podaną w komunikacji albo adres korespondencyjny,

  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

  • podjęcia działań przed zawarciem Umowy, w tym rozpatrzenia wniosku o sponsoring i podjęcia przez Sponsora decyzji o zawarciu lub odmowie zawarcia z Wnioskodawcą umowy o sponsorowanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO),
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Wnioskodawcą, a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi realizację określonych wyżej celów przetwarzania danych osobowych. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, pocztowe. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, transportowe, usługi ochrony.

  Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia Wniosku o sponsoring, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Danych Osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

  Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. lub za pośrednictwem e-mail: iod@sksmkielce.pl

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

  Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

  ver_02
  Dane grupy

  Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
  INDUSTRIA S.A.
  ul. Na Ługach 7
  25-803 Kielce

  Adres korespondencyjny
  ul. Sandomierska 105
  25-324 Kielce
  tel.: +48 (41) 330 15 00

  2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

  Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).