Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna msurgiel 2022-06-02

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000991317, NIP 9542756472, REGON 361937885

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. przetwarza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, nazwy firmy, numeru przepustki (karty gościa), godziny wydania i zdania przepustki (karty gościa). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci:

 1. wydania osobowej przepustki wejściowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony na obszarze Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A.,
 2. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Świętokrzyską Grupę Przemysłową INDUSTRIA S.A..

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług, wymagających przetwarzania danych np. dostawcy usług IT i podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, a także naszym doradcom zewnętrznym i audytorom. Dane osobowe mogą być także udostępnione uprawnionym organom publicznym np. policji.

Pani/Pana dane osobowe mogą również przetwarzać upoważnieni pracownicy Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A.. Za każdego Gościa, który porusza się po obszarze Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A. odpowiedzialna jest wyznaczona osoba z firmy. Gość nie może bez nadzoru wyznaczonej osoby poruszać się po terenie firmy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres 6 miesięcy – jest to czas niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienia i skarga do organu nadzoru

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. lub za pośrednictwem e-mail: iod@sksmkielce.pl

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. w Kielcach Na Ługach 7, 25-803 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000991317, zwana dalej: „Administratorem„.
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, dla celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, lub do celów rekrutacji (art. 6 ust. 1 a RODO).
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przesyłanie informacji marketingowych lub przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie w przypadku celów marketingowych, a w przypadku procesu rekrutacji – nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu tego procesu, chyba że wcześniej nastąpi cofnięcie Pana/Pani zgody.
 6. Zgodę na przetwarzanie danych może Pan/Pani wycofać w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi prawne, ochrony, informatyczne, kurierskie lub pocztowe.
 8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego, Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, otrzymania kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania, albo zażądać ich przeniesienia do innego administratora.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.