Kodeks etyki Industria 2024-01-11

Kodeks etyki

ETYKA w Świętokrzyskiej Grupie Przemysłowej INDUSTRIA S.A.

Dumni z dziedzictwa wywodzącego się z produkcji kruszyw od roku 1874 oraz mając na uwadze stały rozwój spółki i regionu, w oparciu o system gospodarki obiegu zamkniętego tworzymy firmę o ponadczasowych, najwyższych wartościach – stawiając ludzi na pierwszym miejscu.

Pracownicy przekazują sobie wzajemnie wiedzę i najlepsze praktyki oraz są świadomi potrzeby wysokiego poziomu jakości współpracy ze społecznością lokalną, klientami oraz kontrahentami – dla dobra wspólnego interesu. Pracownicy realizują zadania zgodnie z gwarantem regulaminu pracy, procedur i na podstawie ogólnych praw oraz w odpowiedzialności przed własnym sumieniem. Działania oparte są na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współpracy i dialogu społecznego oraz w uwzględnieniu wzajemnego wsparcia, które umacnia zarówno pojedyncze osoby, jak i całe działy. Dbamy o zachowanie godności człowieka, jego prawa do wolności, a także obowiązku solidarności z innymi.

INDUSTRIA jest świadoma, że codzienne postępowanie w zgodzie z zasadami etyki stanowi niezbędny warunek do osiągnięcia rozwoju oraz zapewnienia satysfakcji tak pracowników, jak i partnerów. Zarząd spółki, pracownicy, podmioty zależne i wszyscy, którzy uczestniczą w działalności spółki, zobowiązani są w ramach swoich kompetencji oraz w związku ze swoimi funkcjami i zakresem odpowiedzialności do przestrzegania ustanowionych zasad etyki. Powołanie Centralnej Doliny Wodorowej i objęcie przez INDUSTRIĘ funkcji jej lidera stanowi ważny impuls rozwojowy dla regionu. Inicjując innowacyjność, stosowanie nowoczesnych technologii i rozwój gospodarczy oparty o zieloną transformację jest to jednocześnie nowy rozdział w historii spółki. Obok  bogatej historii, tradycji i dotychczasowych osiągnięć stawiamy na śmiałe i nowoczesne plany rozwojowe.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Postępujemy w zgodzie z Deklaracją Praw Człowieka, zapewniając podstawowe cele zakładające ochronę praw człowieka w oparciu o utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa oraz cele rozwoju i wzmocnienia ochrony praw człowieka.

Postępujemy w zgodzie z Deklaracją Praw Człowieka, zapewniając podstawowe cele zakładające ochronę praw człowieka w oparciu o utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa oraz cele rozwoju i wzmocnienia ochrony praw człowieka.


 

ZASOBY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ GRUPY PRZEMYSŁOWEJ INDUSTRIA S.A.

Ambicja

Szukamy nowych wyzwań i rozwiązań oraz dążymy do tego, by być najlepsi. Mamy odwagę realizować kolejne etapy innowacji dla rozwoju spółki i regionu.

Dziedzictwo

Prawie 150-letnia tradycja wywodząca się z Kieleckich Marmurów stanowi podstawę do obecnego rozwoju spółki w zakresie wydobycia.

Humanitarność

Działania, inicjowane przez INDUSTRIĘ czy powołaną przez spółkę Fundację Kaganek, mają na uwadze najbardziej potrzebujących. Prowadzony wolontariat oraz programy, odpowiadają na najważniejsze potrzeby otoczenia.

Innowacja

Wierzymy w czystą energię jako przyszłość spółki i regionu oraz w innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystywanych maszyn. Stale wdrażamy nowe pomysły na usprawnienie biznesu.

Kultura

Spółce bliskie są kultura i tradycja wywodzące się z regionu świętokrzyskiego. Jednocześnie staramy się podkreślać walory współczesnych technologii. Fundacja Kaganek, w periodyku Szklane Domy wydawanemu podczas spotkań Centralnej Doliny Wodorowej publikuje artykuły w trzech obszarach: kultura, innowacje technologiczne oraz infrastruktura.

Społeczna odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za to, jak działamy. Dbamy o otoczenie. Wspieramy pracowników, społeczność lokalną, partnerów i sygnatariuszy Doliny. Wsłuchujemy się w potrzeby, by działać i realizować rozwój spółki w zgodzie z prawem oraz ekologicznym podejściem gospodarki obiegu zamkniętego. Integrujemy rozwiązania społeczne i środowiskowe z działaniami biznesowymi.

Silne zespoły

Siłą spółki jest działanie w zespołach. Uczciwość, szacunek, sprawiedliwość i tolerancja to wskazówki do codziennego funkcjonowania.

Naturalność

Chcemy sprostać współczesnym potrzebom rolnictwa poprzez zwiększanie jakości plonów i popularyzację pożywienia produkowanego w kraju. Oprócz kruszywa dolomitowego produkujemy, na bazie naturalnego surowca, wapno nawozowe.

Przyjęcie Kodeksu Etyki poświadcza, że jesteśmy firmą, której podstawą funkcjonowania jest poszanowanie prawa, obowiązujących procedur i norm postępowania. Zależy nam, aby nasi partnerzy biznesowi, sygnatariusze Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich szanowali nasz system wartości i kierowali się podobnymi zasadami postępowania. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania staną się wzorem dla innych, co przyczyni się do rozwoju regionu, z korzyścią dla wszystkich.

Kodeks został oparty na czterech najważniejszych zasadach:
Szacunek i zrozumienie   

Podstawową zasadą jest zasada szacunku do drugiego człowieka. Staramy się zachowywać w sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani przez innych – z szacunkiem i życzliwością. Nie unikamy podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. Udzielamy rzetelnych informacji, a relacje zawodowe opierane są na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. Zachowujemy się stosownie, a swoją postawą nie naruszamy porządku prawnego.

Relacje z klientami

Wychodzimy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom i ulepszamy nasze produkty i usługi oraz technologię. Zwracamy uwagę na potrzeby i wyzwania rynku. Przygotowując ofertę dążymy do tego, by zapewnić klientom korzyści i komfort podczas korzystania z naszych usług. Staramy się zapewniać profesjonalną i kompetentną obsługę, która jest przyjazna i otwarta na potrzeby klientów.

Relacje z kontrahentami, dostawcami

Budujemy relacje tak, by były oparte na obustronnym zaufaniu, profesjonalizmie, wzajemnym poszanowaniu i odpowiedzialności za swoje działania. Plany zakupowe realizowane są na podstawie obiektywnych kryteriów. Regulacje dotyczące wyboru dostawców i usług zapewniają transparentność prowadzonych działań. Nie tolerujemy korupcji oraz nieuczciwych zachowań i zawsze staramy się eliminować konflikt interesów.

Relacje z konkurencją

Prowadzimy działalność na wolnym rynku konkurując z innymi jakością naszych produktów i usług, przy zachowaniu zasad uczciwego postępowania. Staramy się na bieżąco udoskonalać ofertę ŚGP INDUSTRIA dzięki analizie potrzeb rynkowych oraz obserwacji działań konkurencji. Działamy w zgodzie z prawem oraz obowiązującymi zasadami, dlatego nie akceptujemy nieetycznych zachowań, jak na przykład wykup działek i odsprzedaż po wyższych cenach.

II. UCZCIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i decyzje. Pracujemy zgodnie z zasadami odpowiedzialności za swoje słowa i działania, w tym ewentualne zaniechania.

Uczciwość

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z fundamentalnymi zasadami etyki w biznesie. Uczciwość, odpowiedzialność, transparentność i przestrzeganie zasad to czynniki niezbędne do pozyskania wzajemnego szacunku i stabilności.

Zasada poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa

Jako firma gwarantujemy poufność danych i informacji, które są w naszym posiadaniu. Niedopuszczalne jest naruszenie zasad poufności i tajemnicy przedsiębiorstwa, stanowiłoby to bowiem ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków.

Zasada neutralności

Dbamy, aby pracownicy nie ulegali wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem firmy. Podkreślamy znaczenie jasności i przejrzystości własnych relacji z otoczeniem.

Polityka prezentowa

Nie przyjmujemy prezentów, które mogą wpłynąć lub stwarzać pozory wpływania na decyzje biznesowe nasze lub naszych partnerów. Przyjmowanie i wręczanie prezentów w związku z promocją, reklamą lub prowadzoną działalnością biznesową o małej wartości odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.

III. ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE

Uważamy, że wszyscy powinni być traktowani jednakowo bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, język ojczysty, religię, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, stan cywilny lub jakąkolwiek inną cechę.

Działamy zgodnie ze zbiorem praw człowieka i zasadami ich stosowania zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jako podstawowego dokumentu mówiącego o prawach człowieka.

Zaangażowanie społeczne

Jako spółka świadoma, wspieramy działania społecznej odpowiedzialności biznesu. Kaganek Fundacja Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej oraz spółka stale prowadzą inicjatywy oraz przedsięwzięcia z zakresu ekologii, kultury i rozwoju pracowników i społeczności lokalnej. Jesteśmy otwarci na dialog i długofalową współpracę z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi. Nasza działalność dobroczynna i sponsoringowa opiera się na obowiązującym prawie oraz wewnętrznych regulacjach.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników stanowią podstawę i najwyższą wartość.

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zapewnia w spółce szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia wdrożeniowe oraz serię systemów zabezpieczeń, które mają na celu zniwelowanie zagrożeń. Regularnie organizowane są konkursy w ramach kampanii Bezpieczna Kopalnia, których celem jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewniamy system opieki zdrowotnej w wersji bezpłatnej, a także preferencyjne warunki szerokiego dostępu do specjalistów. W przypadkach losowych czy chorób pracownicy mogą liczyć na wsparcie pracodawcy i zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Środowisko – wspólna odpowiedzialność za przyszłość

W trosce o środowisko naturalne INDUSTRIA podejmuje odpowiednie kroki, aby zadbać o zrównoważony rozwój i przyszłość naszej planety. Spółka stawia przed sobą ambitne cele ograniczenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Podejmowane działania i wdrażane inwestycje gwarantują jakość sprzedawanych produktów i oferowanych usług, ale także wspierają dążenia do neutralności klimatycznej i redukcji śladu węglowego.

IV. ROZWÓJ

Spółka ceni kreatywność i inicjatywę podejmowania działań każdej jednostki. Wpływ na profesjonalizm przyczyniający się do rozwoju firmy i pracowników mają za zadanie: zachowanie terminowości, sumienność i dokładność, wysoka kultura osobista, wyrozumiałość, lojalność, wiedza, pozytywne nastawienie, chęć uczenia się, elastyczność i umiejętność dostosowania się do sytuacji oraz umiejętność znalezienia kompromisu.

Obowiązki wykonywane są z zachowaniem najwyższej staranności, wykorzystując w najlepszy sposób wiedzę i umiejętności. Priorytetem jest wspieranie w rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji. Wspieramy rozwój biznesu i codzienną pracę na rzecz usprawniania procesów. Obowiązki wykonywane są w sposób sumienny – tak, aby firma sprawnie się rozwijała, tym samym gwarantowała zatrudnienie na jak najdłużej oraz stwarzała perspektywę dla kolejnych pokoleń.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników stanowią podstawę i najwyższą wartość. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zapewnia w spółce szkolenia z pierwszej pomocy, szkolenia wdrożeniowe oraz serię systemów zabezpieczeń, które mają na celu zniwelowanie zagrożeń. Regularnie organizowane są konkursy w ramach kampanii Bezpieczna Kopalnia, których celem jest poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewniamy system opieki zdrowotnej w wersji bezpłatnej, a także preferencyjne warunki szerokiego dostępu do specjalistów. W przypadkach losowych czy chorób pracownicy mogą liczyć na wsparcie pracodawcy i zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

 

 

 

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).