Zapytania ofertowe INDUSTRIA 2023-10-03

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 4/BHP/2023r z dnia 21.11.2023

Przeprowadzenia okresowego szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ruchu zakładu górniczego. Ilość osób przewidziana na szkolenie to około 220 pracowników. Termin szkolenia: styczeń, luty 2024r. Szkolenie należy przeprowadzić w grupach około 30 osobowych zgodnie z ramowym programem szkoleń określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 lipca 2004 r. z późn. zm. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres szkolenia należy rozszerzyć o zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz zagrożeniami występującymi w ruchu odkrywkowego zakładu górniczego z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych. Należy zapewnić kadrę szkoleniową posiadającą niezbędną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z ruchem odkrywkowego zakładu górniczego. Zapewnienie sali szkoleniowej po stronie Zleceniobiorcy. W ofercie należy podać cenę jednostkową od osoby z uwzględnieniem powyższych wymagań.  Jednostka szkoląca musi spełnić wymagania określone w ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 16 czerwca 2023r.

  • Oferty należy przesyłać na adres biura: ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce lub na adres e-mailowy: oferty.bhp@sksmkielce.pl
  • Termin składania ofert do dnia 11.12.2023r. Oferty złożone po terminie ich składania mogą być odrzucone.
  • Szczegółowych informacji udziela Olga Rutkowska–Królik tel. 724 – 660 – 060.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 Wzór Oferty

Zapytanie ofertowe w sprawie zawarcia umowy serwisowej na przegląd i konserwację systemu monitoringu wizyjnego (CCTV)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi serwisowej na przeglądy i konserwacje systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) według zestawienia zamieszczonego w zapytaniu. Obsługa serwisowa ww. urządzeń musi obejmować wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do utrzymania wysokiej jakości usługi, w tym:

  • wykonywanie planowego przeglądu i konserwacji, w tym wymiana elementów na fabrycznie nowe „o nie gorszych parametrach”, dopuszczone przez producenta urządzeń, aktualizacja oprogramowania;
  • naprawa lub dostawa i wymiana uszkodzonych części na fabrycznie nowe „o nie gorszych parametrach”, dopuszczone przez producenta urządzeń;
  • dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych na „o nie gorszych parametrach”; fabrycznie nowe, dopuszczone przez producenta urządzeń nie później niż 72h od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną. Czas ten może zostać wydłużony jedynie po pisemnej zgodzie Zamawiającego.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: ofertymonitoring2023@sksmkielce.pl lub złożona osobiście w kancelarii firmy na ul. Sandomierskiej 105.

Termin składania ofert do 9 listopada 2023r. do godz. 15:00.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe 
TABELA CZYNNOŚCI SERWISOWE

Zapytanie ofertowe na zakup programu komputerowego do konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zwraca się z prośbą o złożenie oferty sprzedaży programu komputerowego do konsolidacji danych finansowych grupy kapitałowej.

Zakres oferty obejmuje:

  • Przygotowanie w programie komputerowym rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY INDUSTRIA oraz jednostkowych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i spółek zależnych zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości
  • Przygotowanie w programie komputerowym konsolidacji statutowej i przygotowanie pakietów sprawozdawczych dla właściciela zgodnie z wymaganym szablonem pakietu raportowego
  • Przygotowanie w programie konsolidacji na potrzeby zarządcze (w pełnej lub ograniczonej strukturze spółek) – comiesięczne raportowanie wyników skonsolidowanych z opcją przygotowania i konsolidacji budżetów jednostkowych i monitorowania odchyleń od realizacji budżetu.

Termin przyjęcia oferty:

Oferty należy przesłać na adres mailowy: konsolidacja@sksmkielce.pl do dnia 18.10.2023r. (do końca dnia). Oferty złożone po terminie ich składania będą odrzucone.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.