Zapytania ofertowe Izabela 2023-10-03

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2024 r.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zapraszają do złożenia oferty na budowę ekosystemu wodorowego na Kopalni Jaźwica, składającego się z instalacji do produkcji zielonego wodoru w oparciu o technologię elektrolizy wody wraz z magazynem wodoru i stacją jego tankowania.

Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2024 r.

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 30.04.2024 r.

Do pobrania:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup młota hydraulicznego z wysięgnikiem (manipulatorem) do udrażniania komory kruszarki z nadgabarytów wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej pod wysięg (manipulator) dla kopalni Laskowa

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zapraszają do złożenia oferty na dostawę i montaż młota hydraulicznego z wysięgnikiem (manipulatorem) do udrażniania komory kruszarki szczękowej stacjonarnej z nadgabarytów wraz z wykonaniem i montażem konstrukcji wsporczej pod wysięg (manipulator)  dla kopalni Laskowa. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkursu ofert z zachowaniem zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Oferty należy przesyłać na adres e-mailowy oferta.mlot@sksmkielce.pl. Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2024 r.

W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z Kierownikiem Kopalni Laskowa: Panem Mariuszem Grdulskim pod numerem telefonu 724 660 072.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w sprawie wyboru firmy do wsparcia systemu ERP Enova365

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zaprasza do złożenia oferty w zakresie współpracy obejmującej wsparcie systemu Enova365 w zakresie usług:

 • Utrzymania: obejmujących utrzymanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ERP Enova 365
 • Aktualizacji zapewniających Zamawiającemu dostęp i aktualizacje nowych wersji systemu Enova365
 • Szkolenia: obejmujących organizowanie szkoleń lub warsztatów związanych z funkcjonowaniem ERP Enova365
 • Konsultacji: obejmujących udzielanie konsultacji związanych z funkcjonowaniem ERP Enova 365
 • Serwisu: obejmujących wszelkie czynności związane z usuwaniem błędów występujących w ERP Enova 365
 • Rozwoju: modyfikacji i rozbudowy systemu Enova dla firmy ŚGP Industria S.A. oraz wszystkich jej spółek zależnych, obecnych i przyszłych.

Zakres wsparcia dotyczy wszystkich modułów systemu Enova objętych licencją platynową. Szacowany zakres wsparcia 80 godzin miesięcznie z możliwością zwiększenia ich ilości.

W celu zapewnienia najlepszej opieki i doradztwa wymaga się aby oferent był autoryzowanym partnerem producenta oprogramowania Enova365. Wymaga się załączenia  odpowiedniego certyfikatu lub oświadczenia producenta.

Oferty należy składać na adres oferta.it@sksmkielce.pl.

Termin składania ofert upływa 29.03.2024 r. do godz. 18.00 (decyduje data wpływu).

W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z: Panem Karolem Cenderem, e-mail: karol.cender@sksmkielce.pl.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia postępowania dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac w zakresie przeglądów eksploatacyjnych, prac pomiarowo-kontrolnych i sprawdzenia funkcjonalności zabezpieczeń elektrycznych obiektów i urządzeń sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność ŚGP Industria S.A.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów eksploatacyjnych, prac pomiarowo-kontrolnych i sprawdzenia funkcjonalności zabezpieczeń elektrycznych obiektów i urządzeń sieci elektroenergetycznej na terenie województwa Świętokrzyskiego stanowiące własność ŚGP Industria S.A.

Oferta powinna uwzględniać zakres:

 • Przeglądy eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych o napięciu pracy od 0,4kV do 110kV;
 • Pomiary kontrolne urządzeń elektroenergetycznych o napięciach od 0,4kV do 110kV;
 • Szczegółowe informacje na temat wykonania usługi, po przeprowadzeniu wizji lokalnej;
 • Czas realizacji poszczególnych etapów prac;
 • Gotowość do rozpoczęcia prac z chwilą ich zgłoszenia
 • Cena i warunki płatności, preferowany 30-dniowy termin płatności;
 • Referencje;
 • Termin ważności oferty.

W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z: Panem Wojciechem Lipiec pod numerem telefonu kom. +48 604 216 537.

Oferty należy składać na adres pomiary@sksmkielce.pl. Termin składania ofert upływa 10.04.2024r. 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 24.04.2024 r.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Informacja o zmianie terminu

Zapytanie ofertowe na zakup nowej lub używanej linii do granulacji wraz z młynem i koordynacją procesu zintegrowania i dostosowania poszczególnych elementów do działania

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup nowej lub używanej  linii do granulacji wraz z młynem i koordynacją procesu zintegrowania i dostosowania poszczególnych elementów do działania. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkursu ofert z zachowaniem zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji i przejrzystości.

ŚGP INDUSTRIA S.A. zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranym przez siebie kontrahentem, jak również zakończenia lub unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania ofertowego.

Założenia:

Miejsce wykonania prac: ul. Na ługach 7; 25-803 Kielce; hala produkcyjno-magazynowa

Realizacja zadania podzielona na 3 etapy:

 • Zakres etapu I:  poprzedzający instalację linii produkcyjnej mielenia i granulacji wapna nawozowego.

 • Zakres etapu II: dostarczenie linii do granulacji

 •  Zakres etapu III: dostarczenie linii do suszenia i mielenia wapna nawozowego

Oferty należy składać na adres ofertylinia@industria.eu. Termin składania ofert upływa 06.05.2024 r.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – Rzut

Zapytanie ofertowe nr 1/BHP/2024 z dnia 26.01.2024 r. na Przeprowadzenie szkolenia pracowników Spółki z sytemu LOTO:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pracowników Spółki z wdrożonego systemu LOTO. Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy, przypomnienie ogólnych zasad systemu LOTO oraz wdrożonych procedur i instrukcji z tego zakresu. Szkolenie jest skierowanie głownie do pracowników produkcyjnych i utrzymania ruchu. Powinno zawierać aspekty teoretyczne jak i praktyczne. Należy przeprowadzić je w formie warsztatów z ćwiczeniami pokazującymi obsługę urządzeń lockout. Szkolenie powinno być prowadzone przez eksperta posiadającego niezbędną wiedzę z systemu LOTO.

W ofercie należy podać:

 • cenę jednostkową netto od osoby uwzględniającą wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia (np. koszty dojazdu, ewentualne koszty noclegu itp.)
 • proponowany program szkolenia,
 • czas trwania szkolenia dla jednej grupy,
 • informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności osoby szkolącej.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Wzór Oferty” (Załącznik nr 1). Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby) zgodnie z zasadami reprezentacji danego Oferenta.
 2. Oferty należy przesyłać na adres biura: Sandomierska 105, 25-324 Kielce lub na adres e-mailowy: oferty.bhp@sksmkielce.pl
 3. Termin składania ofert do dnia 16.02.2024 r. Oferty złożone po terminie ich składania będą mogły zostać odrzucone.
 4. Szczegółowych informacji udziela Olga Rutkowska – Królik tel. 724 – 660 – 060.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik do oferty

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.