Compliance Industria 2024-05-13

Compliance


Działalność naszej Spółki ukierunkowana jest na zrównoważony rozwój. W naszym podejściu uwzględniamy wpływ podejmowanych działań na środowisko naturalne oraz otoczenie. Istotna jest dla nas kwestia poszanowania praw pracowniczych i wpływ na lokalną społeczność. Stworzony w spółce system Compliance wspiera realizację szeroko pojętego ładu korporacyjnego, w tym zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.


Budowanie systemu zgodności w spółce polega na systematycznym wprowadzaniu mechanizmów zabezpieczających i sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem wymogów prawnych, regulacyjnych i etycznych, co pozwala na utrzymanie skutecznego systemu kontroli w procesach biznesowych. Stale prowadzone prace związane są z rozwijaniem kultury organizacyjnej opartej na wartościach oraz polegają na monitorowaniu otoczenia regulacyjnego dotyczącego korporacyjnych procesów.


Compliance w ujęciu biznesowym oznacza zapewnienie zgodności działań biznesowych w ujęciu wewnętrznym (w ramach organizacji) oraz zewnętrznym (w relacjach z kontrahentami, organami władzy publicznej i innymi podmiotami) z przepisami prawa i innymi normami obowiązującymi daną organizację. Takie rozumienie Compliance determinuje konieczność podejmowanie określonych działań mających na celu zbudowanie kompleksowego systemu norm i procedur.


System Compliance w ŚGP Industria to zbiór usystematyzowanych i spójnych zasad oraz procedur obejmujących poszczególne aspekty działania z zachowaniem zasad staranności i transparentności. Wprowadzenie kompleksowych procedur wewnętrznych wspiera efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy, przejrzystą komunikację z klientami, inwestorami spółki oraz wprowadza zasady podziału kompetencji i odpowiedzialności.


Ład korporacyjny w spółce to przede wszystkim podział kompetencji i odpowiedzialności. Dzięki temu firma staje się bardziej efektywna, konkurencyjna i skutecznie zarządza ryzykiem.

W ramach procedur wewnętrznych wdrażane są rozwiązania dotyczące antykorupcji, konfliktu interesów, przyjmowania i wręczania prezentów, zgłaszania nieprawidłowości, ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości a także prowadzenia postępowań wyjaśniających (whistleblowing). Zostały wdrożone Procedury kształtujące w organizacji standardy dokumentacji ich archiwizowanie, zarządzanie, udostępnianie, aktualizację, rejestrowanie zmian, dochowanie należytej staranności oraz standardy zawierania umów z zachowaniem zasad legalności, celowości, gospodarności i rzetelności wydatkowanych środków.


Nasze zobowiązanie dotyczące odpowiedzialnego i transparentnego biznesu dotyczy również naszych partnerów biznesowych. Chcemy współpracować z tymi, którzy podzielają nasze wartości dlatego Compliance zewnętrzny obejmuje procedury związane z zachowaniem zgodności w ramach relacji z podmiotami trzecimi.


Ważnym elementem procedur Compliance są procedury antykorupcyjne, mające na celu ograniczenie ryzyk związanych z korupcyjną. W tym celu wprowadziliśmy do zawieranych umów zapisy antykorupcyjne. Dodatkowym aspektem w wymiarze zewnętrznym jest nasz Kodeks Etyczny, obejmujący wskazanie podstawowych norm postępowania w ramach prowadzonej działalności. Założeniem Kodeksu Etycznego jest utrzymanie wysokich standardów w codziennej pracy, zarówno wśród pracowników jak i partnerów zewnętrznych. Wierzymy w komunikację opartą na zasadach otwartości i przejrzystości oraz w dialog zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z jej otoczeniem.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ver_02
Dane grupy

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
INDUSTRIA S.A.
ul. Na Ługach 7
25-803 Kielce

Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
tel.: +48 (41) 330 15 00

2023 © Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

Spółka Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.).